ART 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst bij of door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht VIVIOU sprl, met maatschappelijke zetel in België, 5350 Libois (Evelette), rue le long du chateau, 174 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0559.908.843.

1.2. De toepassing van haar algemene voorwaarden vormt een doorslaggevende voorwaarde voor de instemming van VIVIOU sprl. Elke geplaatste bestelling houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de koper in. Zij hebben voorrang op alle andere vorige versies of op de specificaties die van de andere partij uitgaan en dit zelfs indien onderhavige algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met haar eigen algemene voorwaarden.

1.3. Er kan enkel van onderhavige algemene voorwaarden worden afgeweken middels schriftelijk akkoord van VIVIOU sprl. De algemene voorwaarden van de andere partij of de meegedeelde specificaties, die niet schriftelijk door VIVIOU sprl aanvaard werden, kunnen niet worden toegepast.

 

ART 2. Offerte – Bestelling

2.1. Behoudens andersluidende bepaling blijven de offertes van VIVIOU sprl 1 maand geldig.

2.2. Behoudens toepassing van het artikel 11 is de bestelling definitief voor de klant vanaf de ontvangst ervan door VIVIOU sprl. Voor VIVIOU sprl is de bestelling definitief vanaf het ogenblik dat zij bevestigt dat de bestelling in aanmerking werd genomen en de betaling gevalideerd werd.

 

ART 3. Website, catalogi, enz.

De prijzen, tarieven, teksten, foto’s, schetsen, kleuren, schema’s en inlichtingen die op de website www.viviou.be (en uitbrendingen), in onze catalogi of andere commerciële documenten vermeld worden, worden ter informatie gegeven en kunnen in geen geval als contractueel beschouwd worden.

 

ART 4. Prijs en betaling

4.1. Al onze prijzen worden in euro en exclusief BTW vermeld, behalve in de contracten die met een consument zijn gesloten, die BTW inbegrepen zijn.  De prijzen gelden voor producten die worden geleverd in onze vestigingen, kosten en verpakkingen niet inbegrepen en worden toegepast onder voorbehoud van drukfouten en/of wijzigingen van de belastingen met betrekking tot de producten die onmiddellijk in de prijzen doorberekend zouden worden.

4.2. De betaling gebeurt uitsluitend in euro, op de maatschappelijke zetel van VIVIOU sprl, contant en zonder korting in geval van vroegtijdige betaling.

4.3. Artémis Médical moet binnen 8 dagen volgend op haar ontvangst noodzakelijkerwijs schriftelijk van elke klacht of betwisting betreffende de factuur in kennis worden gesteld. Indien dit niet gebeurt, zal de klacht niet in aanmerking worden genomen en zal de factuur als onvoorwaardelijk aanvaard worden beschouwd.

4.4. Elk gebrek aan betaling geeft VIVIOU sprl het recht elke latere levering op te schorten, onverminderd het recht om de teruggave te eisen van de producten die eigendom van  VIVIOU sprl zijn gebleven.

4.5. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan VIVIOU sprl verwijlintresten verschuldigd zijn tegen het tarief van 12% alsook een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 15% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van 250 euro (of 25 euro indien de bestelling door een consument werd geplaatst). Bovendien zal de klant in geval van een gerechtelijke invordering een vergoeding voor het dekken van de advocatenkosten verschuldigd zijn.

 

ART 5. Levering en risicolast

5.1. De klant kan de producten op de door hem aangeduide plaats laten leveren, waarbij hij alle kosten betreffende de levering, zoals met name de portkosten, in- en uitklaringskosten, verpakkingskosten, enz., voor zijn rekening neemt.

5.2. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling worden de leveringstermijnen in onze offertes louter ter informatie vermeld. Onder voorbehoud van het artikel 11 kan een vertraging van de levering in geen geval aanleiding geven tot de verbreking van het contract door de klant of tot een schadevergoeding.

5.3. Behoudens toepassing van het artikel 11 worden de risico’s op de klant overgedragen vanaf het afsluiten van het contract. De producten worden uitsluitend op risico van de klant vervoerd, zelfs indien de prijzen franco werden overeengekomen en ongeacht het gebruikte transportmiddel. De klant moet zich verzekeren tegen eventuele schade bij de levering. De producten worden gewogen en goedgekeurd geleverd vanuit onze magazijnen, waar de klant de mogelijkheid heeft zich te laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat hij ons tijdig verwittigt. Indien hij dat niet doet, gaan wij ervan uit dat de klant geen gebruik zal maken van dat recht en wordt hij geacht de goederen vóór de verzending in onze magazijnen in ontvangst genomen en goedgekeurd te hebben.

5.4. De klant zal zijn verhaalsrecht ten laste van de transporteur, de bewaarder of derden doen gelden, ter volledige ontlasting van VIVIOU sprl in geval van schade, vertraging, diefstal, volledig of gedeeltelijk verlies van de goederen, enz., die het gevolg van het vervoer en/of de opslag zijn. Hij zal er zich niet op kunnen beroepen om de volledige betaling van de producten te weigeren of uit te stellen. VIVIOU sprl zal op eenvoudig verzoek een afschrift van het vervoerscontract bezorgen.

 

ART 6. Aansprakelijkheid

6.1. VIVIOU sprl waarborgt de producten tegen eventuele conformiteitsgebreken, verborgen gebreken of schadelijke gevolgen onder de door het Burgerlijk Wetboek voorziene voorwaarden.

6.2. Op het ogenblik van de inbezitneming van de producten moet de klant alle onderzoeken uitvoeren die nodig zijn om eventuele schade, ontbrekende artikelen, gebreken, zichtbare schade of afwijkingen van zijn bestelling op te sporen. Hij zal  VIVIOU sprl daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis stellen. VIVIOU sprl is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, verliezen of beschadigingen die aan de post of enige andere transporteur te wijten zijn.

6.3. De klant zal VIVIOU sprl binnen 30 dagen na de ontdekking schriftelijk verwittigen van elk eventueel verborgen gebrek of schadelijk gevolg, op straffe van het verlies van elk recht op bezwaar. Hij zal bovendien in staat moeten zijn alle bewijzen betreffende de gegrondheid van de ingeroepen bezwaren te leveren.

6.4. De aansprakelijkheid van VIVIOU sprl, met inbegrip van de aansprakelijkheid in het kader van de contractuele of wettelijke waarborgen, is beperkt tot de prijs van de gebrekkige of niet-conforme producten. VIVIOU sprl zal niet verplicht kunnen worden tot de vergoeding van onrechtstreekse schade of enige andere schade die door de klant of een derde geleden wordt.

 

ART 7. Clausule van eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendomsoverdracht van de producten vindt pas plaats op het tijdstip van betaling van de prijs, met inbegrip van de eventuele verwijlintresten en schadevergoedingen. Bij gebrek aan betaling van de prijs op de vervaldag heeft VIVIOU sprl het recht de producten terug te nemen, op kosten van de klant, onverminderd het recht om de betaling van de in artikel 4.5 bedoelde vergoedingen te eisen.

7.2. Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van de eventuele verwijlintresten en vergoedingen, mag de klant deze niet verkopen noch in pand geven of op welke wijze ook overdragen, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van VIVIOU sprl dat er eigenaar van blijft.

 

ART 8. Opzegging van het contract

Naast de volledige uitvoering van het contract tot voldoening van beide partijen of een gezamenlijk schriftelijk akkoord van partijen met het oog op de beëindiging van het contract, zal het contract van rechtswege, zonder voorafgaand rechtsmiddel en onverminderd de betaling van de in het artikel 4.5 bedoelde vergoedingen, beëindigd worden in de volgende gevallen:

– indien de klant 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling nalaat een van zijn verplichtingen na te komen;

– in geval van faillissement, insolventie, samenloop op stopzetting van de activiteiten van een van beide partijen.

 

ART 9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Klachten die op de volgende punten betrekking hebben, worden niet aanvaard en VIVIOU sprl zal op generlei wijze aansprakelijk zijn voor:

– het verkeerde gebruik van het product;

– een ander gebruik van het product dan het gebruik dat, rekening houdend met zijn kenmerken, redelijkerwijze voorzien kan worden, tenzij de klant dit schriftelijk en ten laatste op het tijdstip waarop de verkoop gesloten werd, gepreciseerd zou hebben;

– de schade veroorzaakt door overmacht, toeval, willekeurige maatregelen van hoger hand of alle andere omstandigheden van dezelfde aard;

– de toevoeging, verwerking of het gebruik van bijkomstige producten of van aanvullende maatregelen die niet met de technische specificaties of een normaal gebruik overeenstemmen;

– een daad of een opzettelijke fout gesteld of begaan door om het even welke persoon, met inbegrip van de klant of zijn aangestelde;

 

ART 10. Overmacht

Geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van een of meerdere van zijn verplichtingen  die uit onderhavig contract voortvloeien, indien zijn tekortkoming rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan een niet te voorziene en uitwendige gebeurtenis die niet van haar wil afhankelijk is, waaronder (zonder dat deze opsomming volledig is): oorlogen, mobilisaties, rellen, stakingen, lock-out,  epidemieën, defecte machines, weersomstandigheden, brand, ontploffingen, enz.. In het geval dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, moet de partij die niet in staat is haar verplichtingen na te komen, de andere partij ten laatste 5 dagen nadat zij zich heeft voorgedaan, op de hoogte brengen van haar aard, de vermoedelijke duur alsook de gevolgen van deze gebeurtenis. De verplichtingen van de partijen zullen tijdens de volledige duur van die gebeurtenis geschorst worden.  

 

ART 11. Klant-consument

Wanneer de klant van VIVIOU sprl een consument is in de zin van de wet van 6 april 2010, beschikt hij over specifieke rechten die hem door de wet worden toegekend en meer bepaald over de volgende rechten:

– de bestelling is slechts definitief voor de klant vanaf het ogenblik waarop VIVIOU sprl hem bevestigt dat de bestelling in aanmerking werd genomen;

– de risico’s worden pas op de klant overgedragen op het ogenblik van de inbezitneming van de producten door de klant of een derde die niet de door hem aangestelde transporteur is;

– indien het contract op afstand of buiten de vestiging van VIVIOU sprl wordt gesloten, heeft de klant-consument het recht, zonder boete en zonder opgave van een reden, aan zijn bestelling te verzaken, op voorwaarde dat hij VIVIOU sprl daarvan op de hoogte brengt vóór het verstrijken van een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de inbezitneming van de producten door de klant of een derde die niet de door hem aangestelde transporteur is;

– indien VIVIOU sprl de producten niet levert binnen 30 dagen volgend op de dag na de bestelling of binnen de overeengekomen termijn, heeft de klant het recht het contract te beëindigen, nadat hij VIVIOU sprl heeft aangemaand de levering binnen een bijkomende termijn uit te voeren en op voorwaarde dat VIVIOU sprl de levering niet binnen deze bijkomende termijn heeft uitgevoerd;

– indien de geleverde producten niet overeenstemmen met het contract, kan de consument de vervanging van de producten eisen onder de voorwaarden van de artikelen 1649bis en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

 

ART 12. Taal

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van VIVIOU sprl niet in zijn eigen taal ontvangt, ontheft hem geenszins van hun toepassing, daar elke vertaling op eenvoudig verzoek verkregen kan worden.

 

ART 13. Kennisgeving

Elke kennisgeving aan VIVIOU sprl moet schriftelijk gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel, vermeld in punt 1.1. en kan tegelijkertijd met de verzending van een mail of een fax gebeuren.

 

ART 14. Autonomie van de clausules

Indien een of meerdere van de clausules of onderdelen van clausules van het contract ongeldig of strijdig met dwingende wetsbepalingen zouden worden verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige clausules. In voorkomend geval zullen de partijen onderhandelen, teneinde het  eens te worden over een of meerdere bepalingen die het mogelijk moeten maken, in de mate van het mogelijke, de door de ongeldige clausules nagestreefde doelstelling te bereiken.

 

Art. 15 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

15.1. Onderhavige overeenkomst wordt geregeld door het Belgisch recht.

15.2. In geval van een geschil tussen de partijen verbinden zij zich ertoe bij voorkeur een minnelijke oplossing na te streven.

15.3. Elke betwisting betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een met VIVIOU sprl gesloten contract zal aan de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel worden voorgelegd.